Rekonstrukcija i sanacija
obale u luci Rab

KK.07.4.1.04.0027

Opis projekta

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 4.961.171,97 eura (37.379.950,23 kuna)
Iznos dodjeljenih bespovratnih sredstava: 4.848.233,15 eura (36.529.012,73 kuna)

Razdoblje provedbe projekta: 1. 4. 2021. – 31. 12. 2023.

Cilj projekta “Rekonstrukcija i sanacija obale u luci Rab” je rekonstrukcija Obale Petra Krešimira IV od gata 1 do gata 3 (faza III) i izgradnja gata 3 (faza I-1). Zbog utjecaja vremenskih neprilika, promet luke je često u prekidu što negativno utječe na prometnu povezanost otoka i stvara prepreke razvoju otoka. Dodatan problem predstavljaju plavljenja rive koja je ujedno i pješačka veza između mjesta pristajanja broda i središta grada Raba. Projektni zahvat omogućit će sigurno pristajanje broda u svim uvjetima i rješavanje plavljenja rive te, posljedično, bolju održivost linije što će povoljno utjecati na životni standard otočana. Projektom je predviđena izgradnja gata 3 ukupne dužine oko 44 metra, širine oko 8 metara te površine zahvata 351,60 m2 koji će služiti za prihvat linijskih putničkih brodova i zaštitu akvatorija luke i predstavlja dio operativne obale te rekonstrukcija Obale P. Krešimira IV od gata1 do gata 3 dužine oko 365 metara što čini uski obalni pojas u cilju priveza brodova na siguran način i osiguravanja odgovarajuće visine obale kako više ne bi dolazilo do njenog plavljenja. Ova rekonstrukcija obale omogućiti će sigurnu pješačku vezu s gardom u svim vremenskim uvjetima što je do sada bilo onemogućeno u uvjetima visoke razine mora.

Poboljšanjem kvalitete infrastrukture u luci Rab unaprijedit će se kvaliteta javnog pomorskog prijevoza, povećati će se kapaciteti za prihvat brodova u obalnom linijskom pomorskom prometu, povećat će se sigurnost putnika, osigurati dugoročna održivost, povećat će se mobilnost putnika te poboljšati opća kvaliteta života. Sve navedeno ima pozitivan efekt na kvalitetu života stanovništva otoka.
Ciljevi projekta sukladni su regionalnim, lokalnim, nacionalnim i EU strateškim dokumentima u sektoru prometa, kao i Operativnim programom Konkurentnost i kohezija (2014. – 2020.), Prioritetnoj osi 7 – Povezanost i mobilnost, a gdje je identificiran investicijski prioritet s akronimom 7ii: 7ii Razvoj i unaprjeđenje prometnih sustava prihvatljivih za okoliš (uključujući one s niskom razinom buke), i prometni sustavi sa niskim emisijama CO2, uključujući unutarnje plovne putove i pomorski prijevoz, luke, multimodalne veze i aerodromsku infrastrukturu, radi promicanja održive regionalne i lokalne mobilnosti, odnosno specifični cilj 7ii1: Poboljšanje dostupnosti naseljenih otoka za njihove stanovnike.

Projekt podiže razinu kvalitete života ciljane skupine, koju čini otočno stanovništvo te potiče demografsku revitalizaciju otoka Raba. Budući upravitelj infrastrukture biti će Županijska lučka uprava Rab.